Studieomdömen

När du har studerat klart:
Intyg och behörighet inför vidare studier

Du som studerar på Runö folkhögskola får ett studieomdöme i slutet av varje läsår. Vid kursens slut får du också ett intyg som visar vilka ämnen du läst och vilken behörighet du har inför vidare studier.

Studieomdöme
Studieomdöme sätts i slutet av läsåret gemensamt av samtliga lärare du haft under läsåret. Detta förutsatt att du uppfyller kraven för fullgjord kurs (minst 80 % närvaro), kunskapskrav samt att alla kostnader är betalda.

Studieomdöme är folkhögskolornas egen form för bedömning av din förmåga till vidare studier. Studieomdömet bygger på en helhetsbedömning av olika faktorer som tillsammans speglar studieförmågan.

Studieomdöme ges inte i enskilda ämnen, utan bedömningen görs gemensamt av den pedagogiska personalen och grundar sig på hela den genomgångna folkhögskolekursen. Folkhögskolestuderande med intyg om grundläggande behörighet samt studieomdöme utgör en egen urvalsgrupp vid tillträde till universitet och högskola.

För att sätta studieomdöme är det dessa faktorer som lärarna utgår ifrån, nämligen deltagarens:
• Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
• Förmåga till analys, bearbetning och överblick
• Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
• Social förmåga

Intyg

Vid kursens slut får du även ett intyg över de grundläggande behörigheter som du uppnått under läsåret. I intyget framgår vilka ämnen du läst och i vilken omfattning.

Är den totala frånvaron mer än 20 % anses du inte ha fullgjort din kurs och kursintyg delas därmed inte ut. Då får du endast ett intyg på att du deltagit. När du ska söka högre utbildningar kan du med ditt studieomdöme söka kursplats genom den så kallade folkhögskolekvoten. Om du har gymnasiestudier bakom dig kan du alltså söka utbildningen genom olika vägar – gymnasiebetyg, folkhögskolans studieomdöme samt högskoleprov.

Behörighet

Grundläggande behörighet är ämneskunskaper som krävs för att man ska kunna söka de flesta högskole- och universitetsutbildningar. Denna kan du, beroende på tidigare studier och gjorda tillval på Runö folkhögskola, uppnå på olika lång tid. Normalt tar det 1-3 år.

För behörighet i ett ämne krävs utöver fullgjord kurs att du har minst 80 % närvaro i just det ämnet.

Grundläggande behörighet innebär:
Svenska 1+2 eller Svenska som andraspråk 1+2
Samhällskunskap 1b
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Matematik 1a
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b